Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Jakość Kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym opiera się w głównej mierze na realizacji postanowień Procesu Bolońskiego oraz wytycznych zawartych w Standardach i wskazówkach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Główną ideą systemu jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań studentów, ich przyszłych pracodawców oraz lokalnej społeczności.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje:

  • monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia;
  • ocenę i analizę procesu kształcenia;
  • ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • ocenę warunków socjalnych oferowanych studentom;
  • ocenę dostępności informacji na temat realizacji kształcenia;
  • ocenę mobilności studentów i nauczycieli akademickich;
  • analizę opinii studentów, doktorantów, monitorowanie kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz pracodawców o absolwentach.

Najważniejsze akty prawne ZUT związane z Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia

Więcej aktów prawnych związanych z Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia dostępnych jest na dedykowanej stronie ogólnouczelnianej.

 Sprawozdania z ankietyzacji

icon Ankieta monitorowania kariery zawodowej absolwenta 2019-2020 [42.5M] icon Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na WI w roku akademickim 2022-2023 [8.3M] icon Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za r. akad. 2017-2018 [617.1K] icon Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydzialu Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akad 2018-19 [960.4K] icon Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2019-2020 [5.1M] icon Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2020-2021 [481.5K] icon Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2021-2022 [8.6M]

Raporty 

icon Sprawozdanie - Podstawy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - r. akad. 2016-2017 [1.9M] icon Sprawozdanie - Podstawy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - r. akad. 2017-2018 [805.0K] icon Sprawozdanie z osiągnięcia efektów kształcenia r. akad. 2016-2017 [3.3M] icon Sprawozdanie z osiągnięcia efektów kształcenia r. akad. 2017-2018 [5.2M] icon Sprawozdanie z Ankiety poziomu satysfakcji nauczyciela akademickiego dotycząca oceny jakości kształcenia w Uczelni za rok akademicki 2021-2022 [7.8M]

Frekwencja ankietyzacji

icon List Gratulacyjny [535.8K]

Quality of education related documents in English

icon Survey procedure [327.4K]