Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Biblioteka PaCal została opracowana przez Marcin Korzenia z Wydziału Informatyki ZUT oraz Szymona Jaroszewicza z Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Umożliwia ona wykonywanie operacji arytmetycznych na zmiennych losowych niezależnych oraz posiada moduł służący do wnioskowania probabilistycznego. Biblioteka została napisana w języku Python i jest publicznie dostępna w repozytoriach: PyPI (pypi.python.org/pypi/PaCal), macports, github oraz sourceforge. Strona domowa to: pacal.sourceforge.net.

Głównym wyzwaniem przy tworzeniu biblioteki było dostarczenie numerycznie dokładnych reprezentacji zmiennych losowych zarówno ciągłych jak i dyskretnych oraz zdefiniowanie operacji arytmetycznych, które w większości sprowadzają się do całkowania. Obliczenia z wykorzystaniem biblioteki PaCAL są bardzo dokładne zwykle bliskie precyzji maszynowej. Korzystając z pakietu często uzyskuje się wyższą dokładność niż w przypadku dedykowanych tym celom pakietom, jak scipi.stats, R czy Matlab (np. w zakresie obliczania rozkładów niecentralnych). W zakresie wnioskowania probabilistycznego projekt jest konkurencyjny w stosunku do pakietów wykorzystujących podejścia typu Monte Carlo jak BUGS czy JAGS.

Wyniki - zarówno rezultaty teoretyczne jaki i sam kod były recenzowane oraz zostały opublikowane w takich czasopismach SIAM Journal on Scientific Computing i Journal of Statistical Software. Część wyników uzyskanych w trakcie projektu stanowi podstawę monografii habilitacyjnej dra Marcina Korzenia pt. ,,Obliczenia numeryczne na zmiennych losowych''. Obecnie projekt posiada ponad 8 tysięcy pobrań z repozytorium PyPI, miesięcznie stronę domową odwiedza kilkadziesiąt osób z czego znaczną część stanowią wejścia z uniwersytetów z całego świata, prace posiadają kilkanaście cytowań.