Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Stan na 01.10.2023 r.  

Wydziałowa Komisja Programowa: 

 1. dr hab. inż. Marcin Pluciński, prof. ZUT – przewodniczący 
 2. dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT 
 3. dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT 
 4. dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT 
 5. dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT 
 6. dr hab. inż. Grzegorz Ulacha, prof. ZUT 
 7. dr inż. Luiza Fabisiak 
 8. dr inż. Tomasz Mąka 
 9. dr Łukasz Radliński 
 10. dr Jarosław Woźniak  
 11. mgr inż. Łukasz Cierocki – przedstawiciel doktorantów 
 12. inż. Krzysztof Warpachowicz – przedstawiciel studentów 
 13. mgr Małgorzata Mańkowska – sekretarz 

Do zadań Wydziałowej Komisji Programowej należy w szczególności: 

 1. Formułowanie stanowisk w sprawach ewaluacji kierunków i programów studiów oraz studiów podyplomowych. 
 2. Opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących utworzenia studiów, studiów podyplomowych oraz zaprzestania kształcenia na określonych kierunkach studiów. 
 3. Opiniowanie wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w planach studiów, studiów podyplomowych, a także zmian do programów studiów, studiów podyplomowych. 
 4. Okresowa ocena prowadzenia zajęć (na podstawie dokumentacji przedmiotów, wyników hospitacji, wyników ankiet). 
 5. Opiniowanie formalnej poprawności wniosków o nostryfikację i potwierdzenie dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. 
 6. Określanie różnic programowych. 
 7. Okresowe przeglądy programów. 
 8. Realizowanie innych zadań dotyczących prowadzonego procesu kształcenia na Wydziale określonych przez Dziekana lub Kolegium Wydziału.  

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

 1. dr Dorota Majorkowska-Mech – przewodnicząca 
 2. dr inż. Aneta Bera 
 3. dr Magdalena Edyta Kieruzel 
 4. dr Małgorzata Machowska-Szewczyk 
 5. dr inż. Witold Maćków 
 6. dr inż. Krzysztof Makles 
 7. dr inż. Edward Półrolniczak 
 8. mgr inż. Sławomir Wernikowski 
 9. mgr Danuta Kostarelas – sekretarz  

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności: 

1. Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 

a) Wskazywanie metod doskonalenia procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów kształcenia, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji i monitorowania efektów kształcenia. 
b) Wspieranie Rad Programowych w modernizowaniu programów kształcenia i opracowywaniu nowych, zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 
c) Monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS. 
d) Opracowywanie metod podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej. 
e) Opracowywanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego. 
f) Opracowywanie metod poprawy mobilności studentów. 
g) Coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia. 

2. Gromadzenie, analizowanie informacji oraz formułowanie wniosków dotyczących zapewnienia jakości kształcenia. 

a) Analiza zgodności kierunku i profilu studiów z misją ZUT i strategią Wydziału Informatyki. 
b) Analiza zgodności opisanych w programach kształcenia zakładanych efektów kształcenia z efektami kształcenia dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia opisanych w Polskich Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 
c) Analiza metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta. 
d) Analiza dostosowania efektów kształcenia uzyskanych w procesie kształcenia do potrzeb rynku. 
e) Analiza wyników oceny jakości kształcenia, w szczególności wyników przeprowadzonych egzaminów i innych form weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywanej przez studentów i nauczycieli. 
f) Analiza i wnioski z monitorowania karier absolwentów. 
g) Ocenianie jakości prac dyplomowych. 
h) Koordynowanie ankietyzacji dotyczącej studenckiej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne. 
i) Ocena obsługi dziekanatowej studentów. 
j) Ocena warunków socjalnych studentów, w tym możliwości uzyskania stypendiów oraz dostępu do domów studenckich. 
k) Coroczne przedstawienie Dziekanowi, Kolegium Wydziału raportu z realizacji działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia, oceny jakości kształcenia na Wydziale i wskazówek dotyczących planu naprawczego dla poprawienia jakości kształcenia. 

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń 

 1. dr inż. Radosław Maciaszczyk - przewodniczący 
 2. dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT 
 3. dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT 
 4. dr inż. Sławomir Jaszczak 
 5. dr inż. Mirosław Mościcki 
 6. mgr inż. Joanna Rafalska – sekretarz 

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń należy w szczególności: 

 1. Opiniowanie wniosków o przyznawanie odznaczeń państwowych i uczelnianych pracownikom Wydziału Informatyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 2. Opiniowanie wniosków o przyznawanie nagród państwowych i nagród rektora pracownikom badawczo – dydaktycznym oraz dydaktycznym Wydziału Informatyki zgodnie z obowiązującymi przepisami.