Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Młodzi naukowcy na START

Do 31 października 2018 r. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie programu START: https://www.fnp.org.pl/oferta/start

SPA 2018

Mgr inż. Cezary Wernik oraz dr hab. inż . Grzegorz Ulacha, pracownicy Katedry Architektury Komputerów i Teleinformatyki, otrzymali nagrodę za najlepszy artykuł w sekcji „Przetwarzanie Dźwięku” na konferencji SPA 2018 - IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, która odbyła się w Poznaniu w dniach 19-21 września 2018 roku. Gratulujemy.

Rada Wydziału Informatyki na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej pod przewodnictwem prof. Józefa Korbicza, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych drowi inż. Markowi Pałkowskiemu z Katedry Inżynierii Oprogramowania.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Techniki tworzenia kompilatorów automatycznie optymalizujących kod programowy w oparciu o tranzytywne domknięcie grafu zależności",

Serdecznie gratulujemy!

Best_Paper_Award

Na międzynarodowej konferencji  13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF FUZZY SYSTEMS AND SOFT COMPUTING (ICAFS 2018), która w tym roku odbyła się w Warszawie w dniach 27-28 sierpnia artykuł „Why Multidimensional Fuzzy Arithmetic?” opracowany przez prof. Andrzeja Piegata z WI ZUT oraz dr Marka Landowskiego z Akademii Morskiej w Szczecinie zdobył Best Paper Award w konkursie, w którym uczestniczyło 120 innych, konkurencyjnych artykułów.

W nagrodzonym artykule autorzy wykazali że, operacje arytmetyk granularnych powinny być realizowane nie w przestrzeni 1-no lub 2-wymiarowej lecz w przestrzeni wielowymiarowej. Zwiększa to znacznie dokładność obliczeń.
Sukces ten należy uznać tym bardziej za znaczący, że uzyskany został na konferencji o numerze 13-tym!

prof. Andrzej Piegat - WI ZUT, dr Marek Landowski - Akademia Morska w Szczecinie

prof. Andrzej Piegat - WI ZUT, dr Marek Landowski - Akademia Morska w Szczecinie

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia doktoranckie jest rejestracja Kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR.

Terminy rekrutacji na studia doktoranckie:

Rejestracja Kandydata w ISR od 2.07.2018 do 27.08.2018
Składanie dokumentów do 31 sierpnia 2018
Postępowanie kwalifikacyjne 4-5 września 2018
Ogłoszenie wyników rekrutacji 6 września 2018
Składanie odwołań od ogłoszonych wyników do 20 września 2018
Rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie wyników 26 września 2018


Wykaz dokumentów:

  • Kwestionariusz przyjęcia na studia doktoranckie (druk)
  • Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia
  • Suplement do dyplomu
  • Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające oceny za prace dyplomową magisterską, egzamin dyplomowy i średnią (Zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
  • Informacja o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji
  • Propozycja zakresu tematycznego, w którym Kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodna z dyscypliną Informatyka)
  • Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej i opiekuna naukowego (druk)
  • Życiorys
  • 3 fotografie
  • Zaświadczenie lekarskie na podstawie wydanego skierowania na badania

Miejsce składania dokumentów – pok. 106 WI1   mgr Magdalena Wróblewska