Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Laureaci Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2021/2022 – rozstrzygnięty!

Przedstawiamy laureatów tegorocznej edycji i gratulujemy zwycięzcom!

Nagrodę za najlepszą pracę inżynierską otrzymał Pan inż. Dominik Ciesiołkiewicz za pracę inżynierską pt. „Rejestrator stylu jazdy kierowcy oparty na mikrokontrolerze”, napisaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Maklesa.

W kategorii praca magisterska nagrodzono dwoje dyplomantów:

Panią mgr inż. Alonę Skyba za pracę pt. „Śledzenie dronów z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych za pomocą kamery głębokości ZED”, napisaną pod kierunkiem dra hab. inż. Marcina Korzenia, prof. ZUT

Pana mgr inż. Andriia Shekhovtsova za pracę pt. „Metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji w warunkach niepewności oparta na stabilnym porządkowaniu preferencji”, napisaną pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Sałabuna

Promotorom wyróżnionych prac gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych zwycięskich prac dyplomowych w następnych edycjach konkursu.

Druga tura rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza na studia stacjonarne II stopnia, na kierunku INFORMATYKA. Trwa druga tura rekrutacji na studia, które rozpoczną się w semestrze letnim 2022/2023.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów została uruchomiona 15 lutego o godz. 12:00, zapraszamy do rejestracji do 1 marca do godziny 12:00.
W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 21 lutego do 3 marca br.

Kandydat na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji o których mowa w § 3 ust. 4 załącznika do uchwały nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Habilitacja dra inż. Pawła Majdzika z Uniwersytetu Zielonogórskiego

W dniu 19 stycznia 2023r. odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Pawła Majdzika z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod przewodnictwem prof. Leszka Rutkowskiego z Politechniki Częstochowskiej.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą z dnia 13 lutego 2023, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Pawłowi Majdzikowi stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Projektowanie i implementacja programowa metod komputerowego sterowania i harmonogramowania w elastycznych systemach produkcyjnych z uwzględnieniem uszkodzeń i niepewności".

Serdecznie gratulujemy!

Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Ostatnie wolne miejsca na Studiach Podyplomowych „Programowanie komputerów”

Chciał(a)byś rozpocząć swoją przygodę z programowaniem ? A może chcesz zmienić zawód i zostać programistą ? Nadal masz szansę, ponieważ przedłużamy do 28.02.2023 r. rekrutację na studia podyplomowe PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW. 

Studia są przeznaczone zarówno dla osób, które nigdy nie miały kontaktu z programowaniem, jak i dla tych którzy mają już pewne doświadczenie, ale chcieliby usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Studia skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem, który muszą spełnić nasi kandydaci jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w marcu 2023 roku, a zakończą w styczniu 2024 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (85 h w semestrze zimowym i 104 h w semestrze letnim). 

Dla osób, które z różnych przyczyn nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach na uczelni, istnieje możliwość udziału w zajęciach zdalnie. 

Całkowity koszt studiów wynosi 4.500 zł, płatny w dwóch ratach. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na większą liczbę rat.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu,
  • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem strony: https://irk.zut.edu.pl oraz złożenie następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia zgodności),
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia zgodności),
  • aktualne zdjęcie.

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.105)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.Zespół Szkół nr 1 z Nowogardu pod patronatem Wydziału Informatyki

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Wydział Informatyki objął patronatem naukowym klasy na kierunku technik informatyk w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. W ramach współpracy młodzież będzie zapraszana na wykłady oraz zajęcia laboratoryjne realizowane na Wydziale a szkoła otrzyma wsparcie w propagowaniu kształcenia wyższego wśród młodzieży oraz inicjatywach i innowacjach edukacyjno – dydaktycznych.

Wydział Informatyki oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w ramach podjętej współpracy będzie promowany wśród uczniów, a także otrzyma możliwość przeprowadzania spotkań informacyjnych na terenie Szkoły. To wielka szansa na pozyskanie wielu zdolnych i mocno zainteresowanych informatyką studentów oraz promowanie naszej Uczelni także poza granicami Szczecina.

Wydział Informatyki reprezentował Dziekan Wydziału Informatyki – dr hab. inż. Jerzy Pejaś natomiast Zespół Szkół nr 1 w Nowogardzie Dyrektor Szkoły – mgr. inż. Marcin Gałka. Osobą odpowiedzialną za współpracę oraz pomysłodawcą projektu jest p. Szymon Grygowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 oraz p. Ewa Lisaj - specjalista ds. promocji Wydziału Informatyki.