Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Wsparcie psychologiczne na ZUT

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie osobą odpowiedzialną za udzielanie pomocy pracownikom i doktorantom w sytuacjach kryzysowych oraz natury psychologicznej jest pani dr Sylwia Gołąb.

Bezpłatne porady będą obejmowały m.in. szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu, w tym z sytuacjami kryzysowymi, relacjami z innymi, problemami osobistymi, rodzinnymi i zawodowymi. Wizyty będą mieć charakter konsultacji oraz spotkań ukierunkowanych na wsparcie.

W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt telefoniczny – 692 871 558.

Porady będą odbywały się w każdą środę, w godzinach od 14.00 do 16.00.

Źródło: https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/wsparcie-psychologiczne-na-zut.html

Marcin Gregorczyk

Nowy pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin, będzie odpowiedzialny m.in. za koordynację działań związanych z pomocą Ukrainie oraz jej mieszkańcom.

Marcin Gregorczyk jest pracownikiem Biura Promocji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
W 2015 roku zaangażował się w pozyskiwanie na ZUT studentów z Ukrainy.
Do czasu ogłoszenia pandemii Covid-19 kilka razy w roku przebywał w tym kraju, m.in. podczas targów edukacyjnych oraz wizyt w szkołach średnich. W tym czasie spotykał się z ukraińską młodzieżą m in. z Kijowa, Charkowa, Dnipro, Tarnopola, Żytomierza, Odessy, Umania, Buczy oraz innych miast.
Dzięki tym działaniom studia na ZUT podjęło i ukończyło kilkuset ukraińskich studentów, którzy w większości z powodzeniem kontynuowali swoje kariery zawodowe w Szczecinie. W 2019 z inicjatywy Marcina Gregorczyka szczecińskie uczelnie wyższe pojawiały się na targach edukacyjnych w Kijowie, Charkowie i Dnipro pod wspólnym szyldem „Study in Szczecin”.
Od 2017 roku pomaga też szkołom średnim z województwa zachodniopomorskiego w rekrutacji uczniów z Ukrainy.
Od 2018 roku jest wiceprezesem Konwentu Samorządowego Polska-Ukraina, którego Gmina Miasto Szczecin jest członkiem.

Do zadań pełnomocnika ds. Ukrainy należeć będzie:

- reprezentowanie Prezydenta Miasta Szczecin w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz Ukrainy;
- współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których działalność dotyczy pomocy Ukrainie;
- organizowanie akcji informacyjnych w zakresie sytuacji, wsparcia oraz działalności na rzecz Ukrainy;
- inicjowanie i koordynacja realizacji akcji pomocy Ukrainie w mieście Szczecin.

Źródło: https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/marcin-gregorczyk-pelnomocnikiem-prezydenta-do-spraw-ukrainy.html

Zajęcia zdalne - rysunek poglądowy; People vector created by pch.vector - www.freepik.com

Zajęcia dydaktyczne oraz sesja egzaminacyjna w okresie od 22 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r. będą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym.

 

Ilustracja:

People vector created by pch.vector - www.freepik.com

Dziekan WI z nagrodzonym studentem

W 2021 roku po raz pierwszy została przyznana nagroda w konkursie Dziekana Wydziału Informatyki na najlepszą pracę dyplomową. Zwycięzcą pierwszej edycji został inż. Maciej Gabryś, który otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł za pracę pt.: „Symulacja dynamiki pieszych w budynkach publicznych”, napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Małeckiego.

Dziekan Wydziału Informatyki na podstawie rekomendacji komisji powołanej w celu oceny zgłoszonych prac wyróżnił także pracę inż. Michała Ręki „Modelowanie ruchu osobników kroczących z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych i sieci neuronowych” oraz pracę inż. Kamila Mielnika „Wykorzystanie sieci neuronowych do kopiowania mimiki twarzy ze zdjęć wykonanych urządzeniem mobilnym”.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie zgłoszone prace prezentowały bardzo wyrównany i jednocześnie wysoki poziom merytoryczny oraz redakcyjny. Dlatego też pozostali uczestnicy: inż. Gracjan Puch (praca pt.: „Opracowanie gry z gatunku RPG z proceduralnie generowaną zawartością”) oraz inż. Sebastian Śliwa (praca pt.: „Opracowanie gry przygodowej z wykorzystaniem wybranego silnika do tworzenia gier”), zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

Konkurs ma charakter cykliczny, zapraszamy dyplomantów do nadsyłania zgłoszeń w kolejnej edycji.

Program skierowany jest do wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe.

Przedmiotem programu jest wsparcie uczelni w tworzeniu tym studentom warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Kierownikiem projektu może być:

 1. absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu;
 2. student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył:
  • trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  • czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów – i kontynuuje kształcenie na tych studiach;
 3. posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu.


W przypadku pierwszego naboru wniosków w ramach programu kierownikiem projektu może być także:

 1. absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w 2020 r.,
 2. student jednolitych studiów magisterskich, który w 2020 r. ukończył:
  • trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  • czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów – i kontynuuje kształcenie na tych studiach,
 3. posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w 2020 r.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy;

Koszt realizacji projektu nie może przekraczać:

 • 240 000 zł dla projektów z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych,
 • 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki;

W tym koszty:

 • zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają 50 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach programu jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury lub infrastruktury,
 • wynagrodzenie kierownika projektu nie przekracza 3 000 zł miesięcznie,
 • pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od 4 stycznia 2022 r.  do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Szczegóły na stronie: zut.edu.pl/...perly-nauki.html