Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Grant APO_2020

Cel projektu : opracowanie nowego wyrobu - urządzenia mechatronicznego do automatycznego wytwarzania przyłbic ochronnych z półfabrykatów: folii ochronnej, taśmy mocującej i spinki, zgodnie z opracowaną technologią montażu.
Efekty końcowe :
1.    Prototyp – system mechatroniczny – urządzenie do montażu przyłbic ochronnych
2.    Oprogramowanie sterujące, umożliwiające automatyzację procesu wytwarzania
3.    Dokumentacja prototypu i oprogramowania

Wkład Funduszy Europejskich : 149 875,45 PLN

Grantobiorca
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie, Wydział Informatyki

 realizuje grant badawczy pn:
Automat do wytwarzania przyłbic ochronnych - APO_2020

Kwota grantu: 149 875,45 PLN

Grant realizowany w ramach projektu: „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”
dofinansowanego środkami Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Studenci Wydziału Informatyki wykazali się dużym zaangażowaniem w proces oceny nauczycieli akademickich. Opinie wyrażane przez studentów w ankietach mają istotny wpływ na monitorowanie i ciągłą poprawę jakości kształcenia.

Na naszym wydziale uzyskaliśmy wysoki wynik frekwencji 27,2% wypełnionych ankiet, co jest trzecim najlepszym wynikiem spośród wszystkich wydziałów ZUT. Fakt ten został doceniony przez Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Bożenę Śmiałkowską, prof. ZUT, która przyznała samorządowi studentów WI nagrodę w wysokości 1000 zł.

Więcej szczegółów w załączonym liście gratulacyjnym:

icon List Gratulacyjny [535.8K]

dr inż. Wojciech Sałabun

Dr inż. Wojciech Sałabun, adiunkt oraz kierownik Zespołu Badawczego Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej, otrzymał stypendium dla młodych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr Sałabun znalazł się w gronie 200 młodych naukowców wyróżnionych przez ministra.

W swojej pracy zawodowej dr inż. Wojciech Sałabun koncentruje się przede wszystkim na badaniach związanych z nowymi metodami wielokryterialnego wspomagania decyzji, których algorytmy uwzględniają niepewność danych. Zakres badań pokrywa również zagadnienia związane z szacowaniem dokładności metod wspomagana decyzji. Laureat jest kierownikiem dwóch grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

  1. „Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych w warunkach niepewności”
  2. „Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych”

Dr inż. Wojciech Sałabun jest również opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Machine Learning Group, w którym aktywna praca naukowa owocuje licznymi artykułami studentów. Do najbardziej aktywnych publikacyjnie studentów należą: inż. Aleksandra Bączkiewicz, inż. Bartłomiej Kizielewicz, inż. Krzysztof Palczewski, inż. Karol Urbaniak, Jakub Więckowski, Andrii Shekhovtsov oraz Bartosz Paradowski. Krzysztof Palczewski za osiągnięcia naukowe otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Jakub Więckowski stypendium Prezydenta Miasta Szczecin.

Poza pracownikiem Wydziału Informatyki w gronie stypendystów znalazły się dr inż. Magdalena Zdanowicz (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa) oraz dr inż. Anna Żywicka (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 Jakub Więckowski

Jakub Więckowski, student Wydziału Informatyki, otrzymał stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin za pracę "Wielokryterialny system doboru zawodników do udziału w zawodach pływackich Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego" przygotowywanej pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Sałabuna z Katedry Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej.

Celem pracy jest stworzenie inteligentnego systemu wspomagającego proces doboru zawodników do udziału w zawodach pływackich. Do realizacji tego zadania autor pracy zamierza wykorzystać wybrane metody uczenia maszynowego (Machine Learning), modelowanie danych niepewnych (Uncertain Data) oraz wiedzę ekspercką - własne doświadczenia autora, które zdobywał podczas licznych zawodów sportowych.

We wniosku Jakub Więckowski podkreślił, że "praca ma charakter praktyczny i wiąże się ze strategią miasta, a w szczególności budowaniem miasta o wysokim kapitale intelektualnym oraz miasta nowoczesnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na najnowszych wynikach badań naukowych".

Poza studentem Wydziału Informatyki stypendia naukowe otrzymały: Natalia Stankiewicz z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Katarzyna Wedler z Wydziału Budownictwa i Architektury.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Grzegorz Fabisiak

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci studenta III roku Informatyki

Grzegorza Fabisiaka

W naszej pamięci pozostanie jako osoba o bardzo wysokiej kulturze osobistej, pełna spokoju i łagodności.

Rodzinie i Bliskim Grzegorza składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Informatyki ZUT

Msza św. i pogrzeb odbędą się 8 czerwca 2020 o godz. 12:00
w kościele parafialnym pw. MB Bolesnej w Mierzynie.

ribbon