Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Stypendyści Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023

Pięcioro najzdolniejszych studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023. Stypendia przyznano 414 osobom. Kandydatury studentów z całej Polski oceniał zespół 47 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do resortu nauki w tej sprawie wpłynęły 1104 wnioski. Laureaci otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 17 tys. zł. 

Dwoje laureatów tegorocznego konkursu to studenci naszego Wydziału: 

Kacper Fornalczyk studiuje na IV roku studiów stacjonarnych I - stopnia na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie. Od trzech lat jest uczestnikiem programu stypendialnego Szkoła Orłów ZUT. Dwa lata temu zajął I miejsce w konkursie ZFSNT NOT RRZ w Szczecinie na „Wyróżniającego się Młodego Technika / Inżyniera” w kategorii działalność naukowa. Prowadzi badania naukowe wykorzystujące eyetracking, które zaowocowały powstaniem 3 międzynarodowych publikacji. 

Miłosz Kolenderski jest studentem I roku studiów stacjonarnych II – stopnia na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie. Jest prezesem Studenckiego Koła Naukowego „Quaternion”, beneficjentem programu stypendialnego Szkoła Orłów ZUT oraz współautorem artykułu pt. „Small-Size Algorithms for the Type-I Discrete Cosine Transform with Reduced Complexity”, opublikowanego w czasopiśmie Electronics. 

Gratulujemy!

Szczeciński etap hackathon’u HackVision wygrany!

27 marca odbył się szczeciński etap hackathon’u HackVision i tytuł zwycięzcy pozostał w Szczecinie! A to wszystko za sprawą dobrze zgranego duetu: Łukasz Cierocki (Wydział Informatyki) i Patryk Kamiński (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa) – panowie wykazali się interdyscyplinarnym myśleniem i wznieśli wysoko ponad dachy naszego miasta opracowując swój zwycięski projekt, którego efektem mają być niemal babilońskie wiszące ogrody Semiramidy i to dosłownie ponad naszymi głowami!

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy w kolejnych etapach konkursu!

Laureaci Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2021/2022 – rozstrzygnięty!

Przedstawiamy laureatów tegorocznej edycji i gratulujemy zwycięzcom!

Nagrodę za najlepszą pracę inżynierską otrzymał Pan inż. Dominik Ciesiołkiewicz za pracę inżynierską pt. „Rejestrator stylu jazdy kierowcy oparty na mikrokontrolerze”, napisaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Maklesa.

W kategorii praca magisterska nagrodzono dwoje dyplomantów:

Panią mgr inż. Alonę Skyba za pracę pt. „Śledzenie dronów z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych za pomocą kamery głębokości ZED”, napisaną pod kierunkiem dra hab. inż. Marcina Korzenia, prof. ZUT

Pana mgr inż. Andriia Shekhovtsova za pracę pt. „Metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji w warunkach niepewności oparta na stabilnym porządkowaniu preferencji”, napisaną pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Sałabuna

Promotorom wyróżnionych prac gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych zwycięskich prac dyplomowych w następnych edycjach konkursu.

Druga tura rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza na studia stacjonarne II stopnia, na kierunku INFORMATYKA. Trwa druga tura rekrutacji na studia, które rozpoczną się w semestrze letnim 2022/2023.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów została uruchomiona 15 lutego o godz. 12:00, zapraszamy do rejestracji do 1 marca do godziny 12:00.
W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 21 lutego do 3 marca br.

Kandydat na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji o których mowa w § 3 ust. 4 załącznika do uchwały nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Habilitacja dra inż. Pawła Majdzika z Uniwersytetu Zielonogórskiego

W dniu 19 stycznia 2023r. odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Pawła Majdzika z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod przewodnictwem prof. Leszka Rutkowskiego z Politechniki Częstochowskiej.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą z dnia 13 lutego 2023, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Pawłowi Majdzikowi stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Projektowanie i implementacja programowa metod komputerowego sterowania i harmonogramowania w elastycznych systemach produkcyjnych z uwzględnieniem uszkodzeń i niepewności".

Serdecznie gratulujemy!