Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Habilitacja dra inż. Pawła Majdzika z Uniwersytetu Zielonogórskiego

W dniu 19 stycznia 2023r. odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Pawła Majdzika z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod przewodnictwem prof. Leszka Rutkowskiego z Politechniki Częstochowskiej.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą z dnia 13 lutego 2023, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Pawłowi Majdzikowi stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Projektowanie i implementacja programowa metod komputerowego sterowania i harmonogramowania w elastycznych systemach produkcyjnych z uwzględnieniem uszkodzeń i niepewności".

Serdecznie gratulujemy!