Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza na studia stacjonarne II stopnia, na kierunku INFORMATYKA. Trwa druga tura rekrutacji na studia, które rozpoczną się w semestrze letnim 2022/2023.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów została uruchomiona 15 lutego o godz. 12:00, zapraszamy do rejestracji do 1 marca do godziny 12:00.
W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 21 lutego do 3 marca br.

Kandydat na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji o których mowa w § 3 ust. 4 załącznika do uchwały nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia