Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Praktyki zawodowe

  1. Poszukiwanie miejsca praktyki - student powinien wytypować firmy, instytucje, których działalność pokrywa się z kierunkiem studiów. Ramowy program praktyki zawodowej dostępny jest na stronie wydziału w zakładce studenci/praktyki zawodowe. Student powinien uzyskać wstępną zgodę na odbycie praktyki i dostarczyć do Pełnomocnika ds. praktyk wypełnioną "Deklarację przyjęcia na praktykę zawodową".
  2. Podpisanie umowy o realizację praktyki – pomiędzy Uczelnią a Podmiotem Zewnętrznym, w 2 egzemplarzach. Skierowanie na praktykę zawodową i Umowę przygotowuje i podpisuje ze strony uczelni pełnomocnik dziekana ds. praktyk. Jest ona podstawą do rozpoczęcia praktyki zgodnie z terminem w niej zawartym.
  3. Odbycie praktyki.
  • Tydzień praktyki zawodowej równoznaczny jest z 40-godzinnym tygodniem pracy.
  • Praktyka powinna trwać 6 tygodni (240 h) dla studiów S1/N1 lub 4 tygodnie (160 h) w przypadku studiów S2/N2. Praktyki rozliczane są na 7. semestrze na studiach 1. stopnia na kierunku Informatyka i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, na 5. semestrze dla studentów Inżynierii Cyfryzacji, a na 3. semestrze na studiach magisterskich. Student powinien być ubezpieczony od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) i prowadzić "Dziennik Praktyki" dostępny na stronie wydziału.
  1. Zaliczenie praktyki. Praktykę zalicza, dokonując wpisu w e-Dziekanacie, pełnomocnik na podstawie "Potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej" oraz "Dziennika praktyki", w którym powinna być wystawiona ocena dokonana przez opiekuna praktyki ze strony pracodawcy.

Student może ubiegać się o zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej, gdy udokumentuje:

  • co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe (wynikające z umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, wolontariatu) zgodne z ramowym programem praktyki w okresie dwóch ostatnich lat kalendarzowych,
  • co najmniej roczne prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z programem praktyki, potwierdzone wykonanymi zleceniami,
  • uczestnictwo w projekcie realizowanym w ramach współpracy firm z Wydziałem Informatyki (Uczelnią),
  • zaliczenie praktyki w ramach innego kierunku studiów o ile programy obu praktyk są zbieżne i złoży "Wniosek o zwolnienie z praktyki zawodowej".

Dokumenty do pobrania

icon Dziennik praktyki WI ZUT [52.0K] icon Dziennik praktyki WI ZUT [183.4K] icon Potwierdzenie realizacji praktyki WI ZUT [59.5K] icon Potwierdzenie realizacji praktyki WI ZUT [119.7K]

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk i współpracy z otoczeniem, dr inż. Anna Barcz, zaprasza w sprawie praktyk w poniedziałki w godz. 10:15 - 12:00, a także przed lub po zajęciach (wszystkie zgodnie z planem).

Dokumenty można składać również w Kancelarii Wydziału Informatyki, pok. 32 WI1, pon - pt w godz. 8:30-14:00.