Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

Pomoc materialna
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Wróblewska, pokój 106, WI 1, 
tel.: + 48 91 449 5608

mgr inż. Renata Zielińska, pokój 105, WI 1, 
tel.: + 48 91 449 5663

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę finansowaną z funduszu stypendialnego.

Zapisy par. 16 Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT, wprowadzonego Zarządzeniem nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. regulują zasady przyznawania studentom zapomóg:
https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/Marzena/Reg.tekst_jedn._z60_19-1.pdf.

  1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  2. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale z różnych udokumentowanych trudnych sytuacji życiowych.

  3. Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności:

1) nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec);
2) poważną i nagłą chorobę studenta (w tym covid) lub członka jego najbliższej rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych;
3) śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa);
4) szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież itp.).

4. Zapomogę przyznaje dziekan/wydziałowa komisja stypendialna na wniosek studenta, w ramach limitu środków przekazywanych na ten cel na dany rok akademicki.

5. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację życiową oraz oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów powinien być złożony do dziekana/wydziałowej komisji stypendialnej w terminie do 3 miesięcy od momentu wystąpienia przyczyny powodującej trudną sytuację życiową, uzasadniającą przyznanie zapomogi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku o zapomogę może być przedłużony.
Druki dostępne są na stronie:
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/wzory-wnioskow-o-stypendia.html

Uwaga:

Wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów, w tym zapomóg określa Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 20.09.2021 r.:
https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/Marzena/wysoko%C5%9Bci_%C5%9Bwiadcze%C5%84_styp_zarz_106_2021.pdf

Należy pamiętać, że wniosek o zapomogę należy udokumentować (np. wypisem ze szpitala, wypowiedzeniem pracy, zaświadczeniem o pozytywnym wyniku testu na covid, itp.).

Każdy wniosek dotyczy indywidualnej sytuacji studenta, rozpatrywanej przez dziekana/wydziałową komisję stypendialną.

Przypominamy, że zgodnie z par. 7 Regulaminu świadczeń dla studentów, student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, ma prawo otrzymać stypendium socjalne. Warunki i tryb przyznawania ww. stypendium określają zapisy zawarte par. 7-9 Regulaminu świadczeń dla studentów.

Wysokość miesięcznego dochodu na 1 członka w rodzinie, pozwalająca starać się o stypendium socjalne nie może przekroczyć kwoty 1051,70 zł (par. 8 ust.1 Regulaminu świadczeń dla studentów).

Dodatkowo, studenci otrzymujący stypendium socjalne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli spełniają warunki zawarte w par. 10 Regulaminu świadczeń dla studentów.

 

Wnioski o pomoc materialną można składać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-13.30 w pokojach 105 i 106 w budynku WI 1.

Wyznacza się dodatkowe terminy przyjmowania wniosków dotyczących pomocy materialnej, przewidziane z myślą o studentach studiów niestacjonarnych:

Sobota - 6.11.2021r. w godz. 9.00 - 13.00, pok. 106, budynek WI1, ul. Żołnierska 49, tel. 91 449 56 08

Sobota - 11.12.2021r. w godz. 9.00 - 13.00, pok. 105, budynek WI1, ul. Żołnierska 49, tel. 91 449 56 63

 

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI):

Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 8 października 2021 r. otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia, przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej, w dniu 29 października 2021 r.

Student, który złoży wniosek w terminie od 9 do 31 października 2021 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 22 listopada 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

Uwaga! Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie, ale świadczenie przyznane jest od miesiąca, w którym student złożył komplet dokumentów.

Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do dnia 15 października 2021 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 listopada 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

UWAGA! Po dniu 15 października 2021 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 października 2021 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.

Wzory dokumentów na stronie: https://www.zut.edu.pl/.../wzory-wnioskow-o-stypendia.html

icon Harmonogram 2021 2022 [13.4K] icon Terminy składania wniosków 2021 [16.1K]   Więcej szczegółów na stronie: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/aktualnosci.html

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów.

UWAGA! Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
  • posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Moduł "wniosek o stypendium ministra dla studenta" będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2021 r.

UWAGA! Ostateczny termin wprowadzania wniosków do systemu ZSUN/OSF upływa dnia 18 października 2021 r.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2021/2022 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ZUT: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022.html

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Zamiar złożenia wniosku należy jak najwcześniej zgłosić mailowo do koordynatora z wydziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stypendia w niemczech

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej po raz kolejny ogłasza nabór na program stypendialny - oferujemy stypendia dla studentów oraz doktorantów w Niemczech w semestrze zimowym 2021/22.

W załączniku plik PDF ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji oraz samego programu stypendialnego.
  icon Program stypendialny GFPS 21 22 [208.8K]