Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę finansowaną z funduszu stypendialnego.

Zapisy par. 16 Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT, wprowadzonego Zarządzeniem nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. regulują zasady przyznawania studentom zapomóg:
https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/Marzena/Reg.tekst_jedn._z60_19-1.pdf.

  1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  2. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale z różnych udokumentowanych trudnych sytuacji życiowych.

  3. Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności:

1) nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec);
2) poważną i nagłą chorobę studenta (w tym covid) lub członka jego najbliższej rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych;
3) śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa);
4) szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież itp.).

4. Zapomogę przyznaje dziekan/wydziałowa komisja stypendialna na wniosek studenta, w ramach limitu środków przekazywanych na ten cel na dany rok akademicki.

5. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację życiową oraz oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów powinien być złożony do dziekana/wydziałowej komisji stypendialnej w terminie do 3 miesięcy od momentu wystąpienia przyczyny powodującej trudną sytuację życiową, uzasadniającą przyznanie zapomogi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku o zapomogę może być przedłużony.
Druki dostępne są na stronie:
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/wzory-wnioskow-o-stypendia.html

Uwaga:

Wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów, w tym zapomóg określa Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 20.09.2021 r.:
https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/Marzena/wysoko%C5%9Bci_%C5%9Bwiadcze%C5%84_styp_zarz_106_2021.pdf

Należy pamiętać, że wniosek o zapomogę należy udokumentować (np. wypisem ze szpitala, wypowiedzeniem pracy, zaświadczeniem o pozytywnym wyniku testu na covid, itp.).

Każdy wniosek dotyczy indywidualnej sytuacji studenta, rozpatrywanej przez dziekana/wydziałową komisję stypendialną.

Przypominamy, że zgodnie z par. 7 Regulaminu świadczeń dla studentów, student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, ma prawo otrzymać stypendium socjalne. Warunki i tryb przyznawania ww. stypendium określają zapisy zawarte par. 7-9 Regulaminu świadczeń dla studentów.

Wysokość miesięcznego dochodu na 1 członka w rodzinie, pozwalająca starać się o stypendium socjalne nie może przekroczyć kwoty 1051,70 zł (par. 8 ust.1 Regulaminu świadczeń dla studentów).

Dodatkowo, studenci otrzymujący stypendium socjalne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli spełniają warunki zawarte w par. 10 Regulaminu świadczeń dla studentów.