Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI):

Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 8 października 2021 r. otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia, przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej, w dniu 29 października 2021 r.

Student, który złoży wniosek w terminie od 9 do 31 października 2021 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 22 listopada 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

Uwaga! Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie, ale świadczenie przyznane jest od miesiąca, w którym student złożył komplet dokumentów.

Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do dnia 15 października 2021 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 listopada 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

UWAGA! Po dniu 15 października 2021 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 października 2021 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.

Wzory dokumentów na stronie: https://www.zut.edu.pl/.../wzory-wnioskow-o-stypendia.html

icon Harmonogram 2021 2022 [13.4K] icon Terminy składania wniosków 2021 [16.1K]   Więcej szczegółów na stronie: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/aktualnosci.html