Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

Pomoc materialna
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Wróblewska, pokój 106, WI 1, 
tel.: + 48 91 449 5608

mgr inż. Renata Zielińska, pokój 105, WI 1, 
tel.: + 48 91 449 5663

W związku art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 232), informujemy, że został wydłużony okres, na który przysługuje prawo do stypendium socjalnego dla studentów z Ukrainy. Z dnia 4 marca został zmieniony na dzień 30 czerwca 2024 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000232/O/D20240232.pdf 

Bieżące decyzje przyznawały świadczenia na semestr zimowy oraz na miesiąc marzec 2024 r., zgodnie z § 4 ust. 7a naszego Regulaminu świadczeń dla studentów. Ponieważ okres przysługiwania został przedłużony do 30 czerwca br., to uprawnieni studenci mają prawo do tych świadczeń również od kwietnia do czerwca br. W związku z powyższym studenci otrzymają nową decyzję na podstawie ostatniego wniosku, który złożyli w tym roku akademickim. Należy pamiętać, że o zmianie sytuacji materialnej ww. student jest zobowiązany powiadomić w terminie do 7 dni od daty wystąpienia zmiany (§ 9 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów).

Wyznacza się dodatkowe terminy przyjmowania wniosków dotyczących pomocy materialnej, przewidziane z myślą o studentach studiów niestacjonarnych:

Sobota - 02.03.2024 r. w godz. 9.00 - 13.00, pok. 105, budynek WI1, ul. Żołnierska 49, tel. 91 449 56 63

Sobota - 16.03.2024 r. w godz. 9.00 - 13.00, pok. 106, budynek WI1, ul. Żołnierska 49, tel. 91 449 56 08

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w pok. 105 lub 106 w budynku WI 1 do dnia 16 marca 2024 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 kwietnia 2024 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

UWAGA! Po dniu 16 marca 2024 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 16 marca 2024 r. skutkować będzie niezamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nieprzyznaniem stypendium Rektora.

Wzory wniosków dostępne są na stronie:
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/wzory-wnioskow-o-stypendia-20232024.html 

TERMINY PORZĄDKOWE NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
SEMESTR LETNI w roku akademickim 2022/2023
•    STYPENDIUM REKTORA
Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie
Wydziału do dnia 15 marca 2023 r. otrzyma wypłatę świadczenia,
przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą
rankingową najlepszych studentów, w dniu 20 kwietnia 2023 r. z
wyrównaniem za miesiąc marzec.
UWAGA! Po dniu 15 marca 2023 r. są przygotowywane listy rankingowe
stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 marca 2023 r. może
skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej
oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.
Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może
dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku w celu
ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww.
osiągnięcia.

•       STYPENDIUM SOCJALNE (STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI):
Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do
dnia 8 marca 2023 r. otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia, przyznawanego
na podstawie decyzji administracyjnej, w dniu 20 marca 2023 r.
Student, który złoży wniosek  w terminie od 8 do 31 marca 2023 r.,
otrzyma należne świadczenie w dniu 20 kwietnia 2023 r. z wyrównaniem za
miesiąc marzec.
Uwaga! Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w
tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz
zapomogi w każdym terminie, ale świadczenie przyznane jest od miesiąca,
w którym student złożył komplet dokumentów.
Szczegóły na stronie:
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/terminy-skladania-wnioskow-20222023.html

Informujemy, że Rektor ZUT w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studenckiego ZUT podwyższył próg dochodu stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta (dotychczasowy próg wynosił 1051,70 zł netto).

Podwyższenie progu dochodu umożliwiły zapisy art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754).

Dzięki tej zmianie więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego. Zapraszamy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie mieści się ww progu do składania wniosków w pok. 105 lub 106 w budynku WI1.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń  określa Regulamin świadczeń dla studentów ZUT oraz informacje dostępne na stronie: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/aktualnosci.html