Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Ogłoszenia dla pracowników

Najnowsze oferty grantów na badania i stypendia zagraniczne z różnych krajów, dostępne dla doktorantów i pracowników naukowych:

icon Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki - CZERWIEC 2021 [324.3K]

Pracownia Zasobów Cyfrowych Biblioteki Głównej ZUT została wyposażona w sprzęt przeznaczony do cyfryzacji zbiorów bibliotecznych oraz dorobku naukowego pracowników uczelni.
Koszt inwestycji to 241 tysięcy złotych.

Digitalizacja umożliwi trwałą archiwizację dokumentów, ich szerokie udostępnianie, zabezpieczy je przed zniszczeniem oraz degradacją.

Zdigitalizowane dokumenty będą miały również zapewniony wysoki standard opisu metadanych do agregacji informacji o zasobach biblioteki  w systemach ogólnoświatowych - mówi Anna Gryta st. kustosz dyplomowany, dyrektorka Biblioteki Głównej ZUT.
Obecnie jakość opisów bibliograficznych wytwarzanych przez BG ZUT jest na bardzo wysokim poziomie. Po raz drugi zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce pod względem zgodności lokalnej bazy bibliograficznej z bazą NUKAT (katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych). Wyróżnienie to świadczy o wysokim profesjonalizmie świadczonych przez naszą bibliotekę usług. Cyfryzacji poddane będą również publikacje wydawane przez wydawnictwo uczelniane, które nie posiadają wersji cyfrowej - dodaje.

Ze sprzętu skorzystają zarówno studenci jak i pracownicy ZUT-u. Przy pracowni powstała dualna sala wykładowa, która umożliwi prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej, jak i szkoleń komputerowych.

Czekamy na zniesienie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Zaplanowaliśmy szereg warsztatów dla naszych pracowników, którzy zainteresowani są zgłębianiem wiedzy z zakresu digitalizacji. Liczymy na duże zainteresowanie ze strony studentów, którzy na co dzień pracują na wielkoformatowych projektach. Grupę docelową stanowią też administracyjne działy naszej uczelni, których dokumenty w nietypowych formatach wymagają pilnej konserwacji i zabezpieczenia oryginału w postaci kopii cyfrowej – mówi Pola Żylińska.

Biblioteka Główna ZUT dotychczas nie dysponowała sprzętem do cyfryzacji. Zbiory były okazjonalnie digitalizowane przez firmy zewnętrzne. Zamysłem było stworzenie miejsca, które w sposób ciągły będzie wspomagało podstawowy proces cyfryzacji, zabezpieczenia i udostępniania zasobów BG ZUT, a jednocześnie będzie miejscem otwartym dla studentów i pracowników przeznaczonym do nauki oraz tworzenia i innowacji. Wszystko przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii.

Pracownia Zasobów Cyfrowych została wyposażona w skaner dziełowy do książek oraz rolkowy, który posiada unikatowe rozwiązania na skalę światową. Nowoczesny sprzęt umożliwia rozpoznanie szerokości dokumentu w czasie rzeczywistym skanowania, zaawansowaną obróbkę graficzną oraz niebanalną wydajność. Prędkość skanowania czarno-białych dokumentów w skali szarości przy 200 dpi wynosi 23 m/min. Skaner jako jedyny na rynku posiada automatyczną regulację wysokości do 30 mm  – tłumaczy Pola Żylińska, zastępca dyrektora Biblioteki Głównej ZUT.

Pracownia Zasobów Cyfrowych została wyposażona dzięki funduszom europejskim w ramach projektu POWR. „ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość, zad. 3 poz. 29. zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów biblioteki, czytelni wydziałowych oraz wydawnictwa.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór aplikacji mobilności akademickich dla studentów (I, II, III stopnia) i pracowników naukowych w ramach Programu CEEPUS na rok 2021/2022.

Informacje o sieciach akademickich realizowanych w roku 2021/2022 znajdują się na stronie www.ceepus.info w zakładce NETWORK.

Informacje o procedurach naboru na semestr zimowy i letni roku akademickiego oraz na stypendia freemover znajdują się na stronie www.ceepus.info w zakładce FAQ.

Terminy składania poszczególnych aplikacji to:

  • 15 czerwca 2021 na semestr zimowy;
  • 31 października 2021 na semestr letni;
  • 30 listopada – Freemover.

W zbliżającym się roku akademickim realizowanych będzie 86 sieci akademickich.

Więcej informacji o sieciach akademickich realizowanych w roku 2021/22 dostępnych jest na głównej stronie Programu CEEPUS https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb .

Ze względu na ciągłe trudności spowodowane pandemią koronawirusa, państwa członkowskie - Republika Czeska, Chorwacja, Polska i Węgry - oferują stypendia na kształcenie na odległość / nauczanie hybrydowe i stypendia wirtualne. Więcej szczegółowych informacji na temat stypendiów, warunków płatności można uzyskać w odpowiednich krajowych biurach CEEPUS.
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/ceepus-2021-2022-gotowi-do-mobilnosci

Narodowe centrum Nauki zaprasza na pierwsze webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Podczas webinarium zostaną przybliżone zagadnienia związane z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów i raportowania okresowego.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych.

Z uwagi na fakt, że jest to spotkanie pilotażowe planowana liczba uczestników została ograniczona do 20 osób. Przy rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. NCN zastrzega jednak pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach stacjonarnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 maja 2021 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://www.ncn.gov.pl/warsztaty-czerwiec2021/

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń, samo wysłanie zgłoszenia na webinarium nie stanowi potwierdzenia udziału.

W ramach European Network For Gender Balance in Informatics (EUGAIN) pojawiła się możliwość skorzystania z krótkoterminowych staży naukowych.

Głównym celem projektu EUGAIN jest poprawa równowagi płci w informatyce na wszystkich poziomach poprzez utworzenie europejskiej sieci współpracowników zajmujących się wysiłkami na rzecz równowagi płci w informatyce w swoich krajach i środowiskach badawczych. Projekt jest działaniem prowadzonym w ramach inicjatywy COST - European Cooperation in Science and Technology (COST ACTION CA19122).

Końcowym wynikiem projektu EUGAIN będą zalecenia i wytyczne dotyczące następujących kluczowych wyzwań:
- Jak sprawić, by więcej dziewcząt wybierało informatykę jako kierunek studiów i zawód;
- Jak zachęcić studentki do ukończenia studiów i rozpoczęcia kariery zawodowej w tej dziedzinie;
- Jak zachęcić więcej kobiet do doktoratu i rozpoczęcia kariery akademickiej;
- Jak wspierać i inspirować młode kobiety w karierze oraz pomagać im w pokonywaniu głównych przeszkód, które uniemożliwiają kobietom zdobycie wyższych stanowisk.

W ramach projektu można wyjechać na krótkoterminowe staże naukowe (STSM), które mogą trwać do sześciu miesięcy. Ich celem jest wspieranie współpracy w ramach doskonałych infrastruktur badawczych i udostępnianie nowych technik, które mogą nie być dostępne w macierzystej instytucji lub laboratorium uczestnika. STSM powinien w szczególności przyczyniać się do realizacji celów naukowych działania EUGAIN COST.

Wnioski w ramach pierwszego naboru można składać do 31 października 2021.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu https://eugain.eu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w kolejnej edycji programu Polskie Powroty NAWA, który stwarza naukowcom polskiego pochodzenia atrakcyjne warunki powrotu do pracy naukowej w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego.
W ramach programu finansowane są m.in. wynagrodzenie naukowca, wynagrodzenie grupy projektowej, koszty przeprowadzki i organizacji miejsca pracy.

Uczestnicy Polskich Powrotów NAWA mogą także ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego, realizowanego dzięki środkom Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków w programie trwa od 14 maja do 29 lipca 2021r.
Ogłoszenie naboru wniosków oraz szczegółowe informacje nt. programy są dostępne
na stronie NAWAhttps://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

W piątek, 7 maja br., NCBR uruchamia nabór wniosków w II edycji konkursu INFOSTRATEG z budżetem 60 mln zł.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów.

Konkurs obejmuje dwa tematy :

     - Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
     - Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej;

Nabór wniosków będzie trwał  do 6  lipca br., do godz. 16:00.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-ii-konkurs

icon Granty i stypendia maj 2021 0 [352.9K]

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 są dostępne w systemie OSF.

Wnioski można składać do 15 czerwca br. do godz. 16:00.

Ogłoszenie o konkursie OPUS 21     https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

Ogłoszenie o konkursie PRELUDIUM 20     https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., mające w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Naukowiec starający się o przyznanie grantu nie może być wnioskodawcą lub kierownikiem projektu we wniosku złożonym do NCN, a także kierownikiem projektu w projekcie badawczym realizowanym lub zakończonym, który jest lub był finansowany ze środków NCN ani być laureatem organizowanych przez NCN konkursów na stypendia doktorskie lub staże. Wniosek konkursowy musi zostać złożony przez podmiot, w którym zatrudniony jest badacz. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.

Konkurs MINIATURA 5 jest realizowany w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF od 5 maja br. od godziny 9:00 do 30 września br. do godziny 16:00.
Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość budżetu przeznaczonego przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Środki finansowe w konkursie MINIATURA 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursu MINIATURA 5https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) zaprasza do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Austrią oraz Polską a Niemcami.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii lub Niemiec.

1. Nabór na granty NAWA przeznaczone na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów badawczych trwa do 21 maja 2021 roku.

Szczegóły na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-...-iedzy-polska-a-austria

2. Nabór na granty NAWA przeznaczone na wsparcie mobilności polsko-niemieckie trwa do 30 czerwca 2021 roku.

Szczegóły na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-...-miedzy-polska-a-niemcami

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021). 

Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych:

   1.  zmniejszanie słabości i nierówności,
   2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
   3.  wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
   4.  rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych
   5.  zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się na stronie sieci T-AP: https://transatlanticplatform.com/t-ap-recovery-renewal-and-resilience-in-a-post-pandemic-world-rrr/

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-Niemcy).

Więcej szczegółów dotyczących udziału w konkursie na stronie: https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-t-ap/ogloszenie-t-ap-2021?language=pl

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs INFOSTRATEG, skierowany do  przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. 
 
Konkurs obejmuje dwa tematy badawcze:

1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
2. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym).

Celem projektów realizujących pierwszy temat będzie opracowanie narzędzi pozwalających na przetwarzanie mowy (frazy wypowiadane przez lekarza i ewentualnie pacjenta) i wydobywanie z tekstu istotnych informacji, które następnie byłyby klasyfikowane semantycznie i wprowadzane do wcześniej zbudowanego formularza i bazy danych.

Drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad uniwersalnym cyfrowym asystentem wspierającym obywatela posługującego się językiem polskim w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej. System powinien mieć możliwość rozbudowy także do innych wersji językowych. Cyfrowy asystent mógłby być instalowany w urzędzie na dedykowanym sprzęcie (np. tablecie), jak również na smartfonie obywatela, co przełożyłoby się na lepsze przygotowanie obywatela do załatwienia sprawy w urzędzie.

Dla obu tematów maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna – 3,5 mln zł. Wsparcie może uzyskać tylko projekt, w którym przewidziano realizację przynajmniej prac rozwojowych – badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe nie są obligatoryjne do uzyskania dofinansowania.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 7 maja do 6 lipca 2021 roku. Szczegółowe informacje na temat naboru: https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-ii-konkurs

W piątek 9 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 Narodowe Centrum Nauki zaprasza na dwugodzinne webinarium poświęcone konkursowi Weave-UNISONO.

Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona tematyka konkursu oraz omówione zostaną szczegółowo zasady składania wniosków. Webinarium będzie prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów badawczych chcących przystąpić do konkursu.

Rejestracja na wydarzenie pod poniższym linkiem: https://ncn.clickmeeting.com/weave-unisono-webinarium-informacyjne-dla-polskich-zespolow-badawczych/register

Program Weave, opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europ i ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/ regionów europejskich. Program realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej, co oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Agencja wiodąca przedstawia pozostałym zaangażowanym instytucjom projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku tej oceny.

Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku; jest on wskazywany przez zaangażowane w dany projekt zespoły badawcze.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austria, Czechy, Słowenią, Szwajcaria, Niemcy w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

 - w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF). Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

  - w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany we wrześniu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Więcej informacji na temat naboru wniosków w NCN w konkursie Weave – UNISONO i konkursie OPUS LAP/ Weave na stronie: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/weave