Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Ogłoszenia dla pracowników

First Team to działanie realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest przyciągnięcie do pracy w polskich organizacjach badawczych najlepszych młodych badaczy i badaczek z całego świata oraz rozwój współpracy międzynarodowej i gospodarczej. W ramach First Team początkujący naukowcy mogą ubiegać się o środki na założenie nowego zespołu badawczego i prowadzenie prac B+R we współpracy z zagranicznym partnerem naukowym i krajowym partnerem gospodarczym. Działanie First Team ma przyczynić się także do zwiększenia konkurencyjności polskich wniosków składanych do konkursów ERC. 

Wnioskodawcami w działaniu mogą być organizacje badawcze, które wskazują osobę pełniącą rolę głównego wykonawcy projektu. Jest to autor lub autorka koncepcji badawczej przedstawionej we wniosku. Musi posiadać co najmniej stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku do konkursu First Team.

Finansowanie można otrzymać na oryginalne prace badawczo-rozwojowe, które posiadają potencjalną wartość wdrożeniową oraz znaczenie w kontekście rozwiązywania problemów gospodarczych lub społeczno-ekonomicznych. Zakres tematyczny projektów nie jest ograniczony do poszczególnych dziedzin nauki, lecz odnosi się do priorytetów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W ramach projektu obligatoryjna jest współpraca z co najmniej jednym partnerem naukowym z zagranicy oraz krajowym partnerem gospodarczym, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej (wnioskodawcy). 

Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Jeden projekt może otrzymać finansowanie w maksymalnej wysokości do 4 mln zł. Środki są przyznawane w drodze konkursu.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie 2.09.2024 – 2.10.2024 do godziny 16.00.

Szczegóły na stronie:
https://www.fnp.org.pl/ogloszenie-informacji-o-drugim-naborze-wnioskow-w-dzialaniu-first-team-feng/ 

Szczegółowe informacje o konkursach MAESTRO 16 i SONATA BIS 14 dostępne są na stronach ZUT:
https://www.zut.edu.pl/aktualnosci-dpn/article/ogloszenie-konkursow-maestro-16-i-sonata-bis-14.html 

9 maja 2024 r. ogłoszony został nabór ofert uczelni w ramach projektu "Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności" finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Nabór prowadzony jest na podstawie Zaproszenia Ministra Nauki i trwa do 24 czerwca 2024 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

 • 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego
  studenta lub studentkę;
 • 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół
  studentów lub studentek.

Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym oraz zwiększenie ogólnej liczby osób studiujących, które w ramach systemu szkolnictwa wyższego wezmą udział w różnych formach współzawodnictwa.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Zaproszeniu Ministra Nauki:
https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci 

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór w ramach następujących konkursów:

 

OPUS 27 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 27 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
 • bez udziału partnerów zagranicznych,
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;

W konkursie OPUS 27 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 17 czerwca 2024 r. do godziny 16:00.

Ważne zmiany:

 • w kategorii Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Jak zaplanować kosztorys projektu.
 • w Regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych dotyczących w szczególności Oceny wniosków w konkursach na projekty badawcze, jak również Kosztów w projektach badawczych. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku oraz Jak zaplanować kosztorys projektu.

Szczegóły na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus27 

 

PRELUDIUM 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Szczegóły na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium23 

 

MINIATURA 8, to konkurs do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form wymienionych powyżej pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00 CEST.

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura8 

 

 

Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

https://www.zut.edu.pl/dps/aktualnosci/article/pierwszy-konkurs-ncbr-w-ramach-krajowego-planu-odbudowy.html 

Rozpoczął się kolejny nabór w ramach Programu INTERREG VIA - INT03/2023, priorytet 3: Umożliwienie lepszego uczestnictwa w transgranicznym życiu codziennym poprzez język, kulturę i turystykę.

Więcej szczegółów nt. naboru znaleźć można na stronach ZUT: 
https://www.zut.edu.pl/dps/aktualnosci/article/kolejny-nabor-w-ramach-programu-interreg-via-int032023.html 

 

Program skierowany jest do wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe.

Przedmiotem programu jest wsparcie uczelni w tworzeniu tym studentom warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

 

Więcej szczegółów na stronach ZUT: 
https://www.zut.edu.pl/aktualnosci/article/ministerstwo-edukacji-i-nauki-oglasza-nabor-wnioskow-do-programu-perly-nauki-ii.html

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju oferty uczelni w zakresie uczenia się dorosłych, obejmujące działania zmierzające do dostosowania kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające ideę uczenia się przez całe życie, obejmujące działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap).

 

Więcej szczegółów na stronach ZUT: 
https://www.zut.edu.pl/dps/aktualnosci/article/ncbr-oglasza-kolejny-nabor-w-ramach-fers-rozwoj-kwalifikacji-i-kompetencji-osob-doroslych.html

I konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego - HYDROSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

 1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
 2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
 3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.


Do konkursu mogą przystąpić:

 1. przedsiębiorstwa,
 2. jednostki naukowe,
 3. inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum, w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

 1. badania podstawowe,
 2. badania przemysłowe,
 3. eksperymentalne prace rozwojowe,
 4. prace przedwdrożeniowe.


Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR.

Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Jednostki naukowe nie mogą realizować w projekcie prac przedwdrożeniowych.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych, niebędących przedsiębiorstwami na wykonanie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 lipca 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2023 r., godz. 16:00

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). (link do systemu – aktywny od dnia 31 lipca 2023 r.).

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej

NCN ogłasza konkursy MAESTRO 15 dla doświadczonych naukowców, SONATA BIS 13 dla osób planujących założyć nowy zespół badawczy oraz PRELUDIUM BIS 5 wspierający kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich. Wnioski można składać do połowy września.

Projekty mistrzowskie

MAESTRO 15 jest przeznaczony dla najbardziej doświadczonych badaczek i badaczy, z istotnymi osiągnięciami w nauce. Projekty MAESTRO to pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wnioskujący muszą mieć na swoim koncie, w ciągu ostatnich 10 lat, co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, polskich lub zagranicznych oraz kierowanie realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Projekt można rozplanować na 36, 48 lub 60 miesięcy. W jego budżecie można zaplanować środki m.in. na wynagrodzenia dla zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektów.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro15

Szansa dla nowych zespołów badawczych

Konkurs SONATA BIS 13 jest skierowany do wyróżniających się naukowczyń i naukowców w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Daje im szansę na stworzenie nowego zespołu, z którym będą prowadzić najbardziej nowatorskie prace w ramach badań podstawowych. Kierownik projektu musi mieć w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub jedno dokonanie artystyczne lub naukowo-artystyczne. W konkursie można otrzymać środki na projekty trwające 36, 48 lub 60 miesięcy. W budżecie można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu, m.in. osób na stanowisku typu post-doc, stypendia dla studentów, doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji badań.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis13

Wsparcie dla doktorantów

W konkursie PRELUDIUM BIS 5 mogą brać udział podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 tys. zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. Projekty mogą trwać 36 lub 48 miesięcy. Doktoranci są zobowiązani do odbycia zagranicznego stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W tej edycji konkursu został zniesiony wymóg uzyskania przez doktoranta stopnia naukowego doktora jako efekt realizacji projektu.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis5

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Miar:

Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości.

Do konkursu mogą przystąpić wnioskodawcy:

 • indywidualni: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie;
 • konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów:
  • wyłącznie jednostek naukowych,
  • wyłącznie przedsiębiorstw,
  • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: 

 1. badania podstawowe,
 2. badania przemysłowe,
 3. eksperymentalne prace rozwojowe,
 4. prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową),
 5. prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo).

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania). 

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

 1. faza I (proof of concept), faza II oraz faza III. Możliwe jest finansowanie w ramach:
  1. okres wykonania fazy I: badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  2. okres przejściowy I: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 2. faza II:
  1. okres wykonania fazy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  2. okres przejściowy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 3. faza III: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis.

 Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:

 1. Faza I – 1,9 mln zł
 2. Faza II – 2 mln zł
 3. Faza III – 2 mln zł

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:

 • w przypadku badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego NCBR Badań i Rozwoju, zwane: „rozporządzeniem MNiSW”;
 • w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Nabór wniosków będzie trwał od 14 lipca do 15 września 2023 r. (do godz. 16:00) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/vii-konkurs-infostrateg-na-projekty-zamawiane

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło siódmą edycję konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych.
Dofinansowanie można otrzymać na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.
O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 • posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 • który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.

Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich. NCN  dopuszcza jednak przerwy w karierze naukowej z powodu dłuższej niezdolności do pracy, lub urodzenia dziecka.

    Nowością w tej edycji MINIATURY jest możliwość składania wniosku w języku polskim lub języku angielskim. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek, a działanie naukowe w ramach konkursu można realizować tylko raz w całej karierze badawczej.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

UWAGA: Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 7 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

Prosimy o zwrócenie uwagi na treść zakładki Najważniejsze zmiany, gdzie znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentacji konkursowej w porównaniu do poprzedniej edycji konkursena merytoryczna wniosków w konkursie MINIATURA jest jednoetapowa.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie NCN w terminie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

OPUS 25

Konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy w swoim dorobku naukowym posiadają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora).

Czas realizacji projektu:  12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

Aktualna edycja konkursu OPUS nie obejmuje ścieżki LAP – naukowcy planujący projekty realizowane we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Kolejna edycja konkursu, która będzie ogłoszona jesienią będzie dawała taką możliwość.

Zespół badawczy: projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców, w tym w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher).

Budżet projektu:  można zaplanować środki na wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców projektu, zakup aparatury naukowo-badawczej o wartości do 500 000 zł, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Granty OPUS nie mają górnej granicy finansowania pojedynczego projektu.

 Więcej informacji na stronie NCN:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus25

 

PRELUDIUM 22

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nie posiadające stopnia doktora. Warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie.

Czas realizacji projektu:  12, 24, 36 miesięcy.

Zespół badawczy: maksymalnie 3 osoby , wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy (opiekun naukowy), kierownik projektu i opcjonalnie wykonawca, posiadający co najwyżej stopień doktora. Zasadność ich zaangażowania do realizacji projektu podlega ocenie zespołu ekspertów.

Maksymalna wysokość finansowania nie może przekraczać:

 • 70 000 zł w projektach trwających 12 miesięcy;
 • 140 000 zł w projektach trwających 24 miesiące;
 • 210 000 zł w projektach trwających 36 miesięcy
 Więcej informacji na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium22

Informacje wspólne dla obu konkursów

Proces oceny: dwuetapowa ocena merytoryczna wniosku przez Zespół Ekspertów powoływany przez Radę NCN oraz ekspertów zewnętrznych.

Termin składania wniosków15 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem system OSF.

Rozstrzygnięcie: do grudnia 2023 r.

Kwota finansowania: 330 milionów złotych.

Ważne! W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub PRELUDIUM.

Ważne! W niniejszej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Ważne! W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Zamiar złożenia wniosku proszę zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.