Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Ogłoszenia dla pracowników

Od 7 kwietnia do 9 czerwca br., do godz. 16:00, NCBR będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie projektów w VI konkursie INFOSTRATEG na projekty tematyczne.

Konkurs obejmuje trzy tematy z zakresu tematycznego programu:

 • Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych
 • Scenariusze selektywnej ochrony roślin
 • Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich

Do konkursu mogą przystąpić:

 • jednostki naukowe – samodzielnie reaizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  - samych jednostek naukowych;
  - samych przedsiębiorstw;
  - przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Wnioskodawcą indywidualnym lub Liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

Szczegóły na stronie:
https://www.gov.pl/web/ncbr/vi-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne

Narodowe Centrum Nauki zainicjował cykl podcastów w których to eksperci i zaproszeni goście rozmawiają o sprawach istotnych dla środowiska naukowego i funkcjonowania nauki w Polsce.

Drugi odcinek podcastu dotyczy oceny wniosków w NCN.
Zaproszeni goście, dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska i dr inż. Tomasz Szumełda, koordynatorzy dyscyplin NCN oraz prof. Jacek Młynarski, ekspert w konkursach Centrum podpowiadali, na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosków o grant składanych do NCN i wyjaśniali jak przebiega proces ich oceny. Na koniec zostali poproszeni o odniesienie się do takich zagadnień, jak m.in. rozbieżności w recenzjach wniosków i udział zagranicznych ekspertów w ocenie projektów składanych do NCN.

Zachęcam do posłuchania.
Podcasty są dostępne na stronie: https://anchor.fm/ncn-pl/episodes/Ocena-wnioskw--Jak-j-robimy-w-NCN-e1vj9t9

W menu „Nauka” w zakładce „Pozyskiwanie funduszy” zostało zamieszczone zaktualizowane zestawienie programów, w ramach których można ubiegać się o środki na finansowanie projektów. Programy te zostały podzielone na grupy wraz z przypisaną do nich jednostką nadzorującą. Jednostka ta jest merytorycznie odpowiedzialna za wsparcie przy opracowaniu i złożeniu wniosku aplikacyjnego, a w przypadku otrzymania dofinansowania – również za nadzór nad realizacją projektu oraz jego rozliczeniem, zgodnie z Zarządzeniem nr 91 Rektora ZUT z dn. 12.07.2022 r.

Zachęcamy do korzystania z ww. zestawienia oraz do kontaktu z właściwymi jednostkami nadzorującymi.

--

Wojciech Jędrzejewski
specjalista ds. szkoleń
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przedstawiamy harmonogram konkursów NCBR.

W harmonogramie znajdują się konkursy już ogłoszone oraz planowane do ogłoszenia w 2023 roku.

Wszelkie zmiany w harmonogramie są publikowane na bieżąco.

https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow--2023

Narodowe Centrum Nauki przedstawia planowany harmonogram przeprowadzania konkursów w 2023 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy wielostronne ogłaszane przez międzynarodowe sieci agencji finansujących badania naukowe, których NCN jest członkiem. Ogłoszenia o tych konkursach oraz ich zapowiedzi umieszczane są na stronach internetowych NCN w trakcie całego roku, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez uczestniczące w nich agencje.

Rodzaj konkursu 2023
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
Weave-UNISONO nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających z harmonogramów agencji wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące
MINIATURA 7 nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca

OPUS 25

PRELUDIUM 22

15 marca 15 czerwca grudzień 2023 r.

SONATA BIS 13

MAESTRO 15

15 czerwca 15 września marzec 2024 r.

OPUS 26 + LAP/Weave

PRELUDIUM BIS 5

SONATA 19

15 września 15 grudnia

PRELUDIUM BIS 5 – maj 2024 r.

OPUS 26, SONATA 19 – czerwiec 2024 r. 

Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2024 r.

SONATINA 8

DAINA 3

15 grudnia 15 marca 2024 r.

SONATINA 8 – wrzesień 2024 r.

DAINA 3 – listopad 2024 r.

 

Oryginalny tekst pochodzi ze strony: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-12-19-harmonogram-konkursow

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło piąty konkurs w strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne INFOSTRATEG”.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje automatyczną detekcję obiektów topograficznych.

Głównym celem programu jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących AIblockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.
Realizacja programu ma również pozwolić na: utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, zastosowanie sieci neuronowych w robotyce i automatyzacji, stworzenie narzędzi opartych o technologię blockchain przyspieszających rozwój gospodarki cyfrowej, a także na stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów czy usług i efektywność procesów.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą przedsiębiorstwa lub jednostki naukowe (maksymalnie pięć podmiotów).

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

 • badania podstawowe (możliwe do realizacji jedynie przez jednostkę naukową),
 • badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo), eksperymentalne  race rozwojowe (obowiązkowe w projekcie, możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo),
 • prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo).

Ze względu na stymulowanie wykonawców do przedstawiania jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań, NCBR wprowadza w konkursie wymóg podziału zgłaszanych projektów na trzy fazy.

Okres realizacji projektów wynosi 28 miesięcy, począwszy od 1 grudnia 2023 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie rozpocznie się 24 lutego i potrwa do 24 kwietnia 2023r.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/ncbr/v-konkurs-infostrateg-na-projekty-zamawiane

W dniu 23.12.2022 od godziny 16:00 do poniedziałku 26.12.2022 do godziny 7:00 prowadzone będą prace techniczne na sieci WI. W tym czasie mogą występować utrudnienia w dostępie do wszystkich serwisów w tym serwerów RDP, Zimbra, Linux, które wymagają uwierzytelnienia WIPSAD.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła nabór wniosków w konkursie ERC Advanced Grant 2023.
Aplikacje można składać do 23 maja 2023 r. do godz. 17.00 (CET).

Granty ERC Advanced Grant mają na celu wsparcie wybitnych naukowców na etapie kariery, na którym są już uznanymi autorytetami w dziedzinie swoich badań, posiadających doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym.
Program przeznaczony jest dla naukowców odznaczających się ponadprzeciętnym dorobkiem badawczym z ostatnich 10 lat kariery, których ambitne projekty będą miały przełomowy charakter.

Projekt może być realizowany w dowolnej instytucji, ale musi się ona znajdować w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera projekty we wszystkich dziedzinach. Tematykę projektu określają sami wnioskodawcy. Wysoko cenione będą projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Maksymalny budżet może wynosić 2,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3,5 mln euro) dla projektów trwających do 5 lat.

Aplikacje można składać do 23 maja 2023 r. do godz. 17.00 (CET) w komisyjnym portalu Funding & Tenders.

Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z ERC Mentoring Initiative!

Szczegóły dostępne są na stronie:
https://www.kpk.gov.pl/otwarty-nabor-w-konkursie-erc-advanced-grant-2023

Komisja Europejska rozpoczęła największe jak dotąd konsultacje publiczne na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości unijnych programów badań naukowych i innowacji w latach 2014–2027. 
Każdy zainteresowany może podzielić się z Komisją swoją opinią na temat wyników programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, a także na temat kształtowania kierunków strategii programu Horyzont Europa na lata 2025–2027.

Weź udział w konsultacjach

Konsultacje potrwają 12 tygodni, a pytania są dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Uczestnicy mogą odpowiadać we wszystkich językach UE.

Uczestnicy będą mieli możliwość:

 • Wskazania osiągnięć i niedociągnięć poprzedniego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, jego znaczenia oraz procedur związanych z procesem składania wniosków i zarządzaniem grantami;
 • Wyrażania opinii na temat dotychczasowego przebiegu programu Horyzont Europa; 
 • Zidentyfikowania przyszłych priorytetów planu strategicznego programu Horyzont Europa na lata 2025-2027, poprzez dostarczenie informacji na temat pojawiających się potrzeb w zakresie badań i innowacji, synergii między programami UE, itp.

Ankieta będzie otwarta przez 12 tygodni. Respondenci mogą odpowiedzieć na jedną, dwie lub wszystkie trzy części kwestionariusza. 

Konsultacje zakończą się w lutym 2023 r.

Szczegóły dostępne są na stronie:
https://www.kpk.gov.pl/ke-chce-poznac-wasze-opinie-nt-programow-horyzont-2020-i-horyzont-europa

W dniu jutrzejszym tj. 18.11.2022 przez cały dzień nie będzie dostępna poczta ZIMBRA Wydziału Informatyki. Prosimy o wyrozumiałość - trwać będą prace zabezpieczające dane w tym serwisie. Uruchomienie usługi nastąpi najszybciej jak to będzie możliwe.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

-   posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
-   który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 6 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

UWAGA: przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 6 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Prosimy o zwrócenie uwagi na treść zakładki Najważniejsze zmiany, gdzie znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentacji konkursowej w porównaniu do poprzedniej edycji konkursu.

Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. Planowany termin uruchomienia formularzy to 28 marca 2022 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

-    z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
-    bez udziału partnerów zagranicznych;
-    we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

UWAGA: w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. Planowany termin uruchomienia formularzy w systemie OSF to 28 marca 2022 r.

Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23

Instrukcja przygotowania wniosku: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/opus23-wytyczne-wypelniania-wniosku.pdf