Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Konkursy na stanowiska

 REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko 
profesora/ profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu 

na Wydziale Informatyki w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, gotowy do aktywnej pracy  naukowo-badawczej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych) zgodnie z profilem Katedry. Kandydatowi oferujemy wsparcie w pracy naukowej, możliwość udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne: 

Od kandydata wymagany jest:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany w dyscyplinie Matematyka (preferowana specjalność matematyka stosowana) lub w dyscyplinie Informatyka  lub dyscyplinie pokrewnej;
 • znajomość zagadnień z obszaru analizy matematycznej, statystyki, matematyki dyskretnej, metod numerycznych, optymalizacji, modelowania i symulacji;
 • predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej, pracowitość, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność pracy zespołowej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę naukową;
 • publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym;
 • kierowanie lub uczestnictwo w projektach krajowych lub międzynarodowych;
 • wskazana umiejętność programowania w jednym z języków: Python, R, Matlab;
 • plan dalszej pracy naukowej.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) wniosek o zatrudnienie, 

2) C.V., 

3) kwestionariusz osobowy, 

4) odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego/potwierdzenie nadania  tytułu naukowego profesora, 

5) udokumentowana znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców), 

6) wykaz dorobku naukowego i zawodowego, 

7) program zamierzeń kandydata na stanowisku profesora,

8) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet   

Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy, 

9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.) – załącznik nr 1.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Kancelaria pok. 32

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49 

Termin składania dokumentów upływa 27.05.2021 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.06.2021r.

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone /wpisać odpowiednio/.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:
  1. pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. telefonicznie: 091 449 4924,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) -  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.      pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b.      telefonicznie: 091 449 4924,

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.      Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) –  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobow

 

Załącznik:  icon ZAŁĄCZNIK nr 1 [117.4K]

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko 
adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu 

na Wydziale Informatyki w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, gotowy do aktywnej pracy naukowo-badawczej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych) zgodnie z profilem Katedry. Kandydatowi oferujemy wsparcie w rozwoju naukowym, możliwość udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne: 

Od kandydata wymagany jest:

 • stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie Matematyka (preferowana specjalność matematyka stosowana) lub w dyscyplinie Informatyka lub dyscyplinie pokrewnej;
 • znajomość zagadnień z obszaru analizy matematycznej, statystyki, matematyki dyskretnej, metod numerycznych, optymalizacji, modelowania i symulacji;
 • predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej, pracowitość, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność pracy zespołowej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę naukową;
 • publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym;
 • kierowanie lub uczestnictwo w projektach krajowych lub międzynarodowych;
 • wskazana umiejętność programowania w jednym z języków: Python, R, Matlab;
 • plan dalszej pracy naukowej.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) wniosek o zatrudnienie, 

2) C.V., 

3) kwestionariusz osobowy, 

4) odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, 

5) udokumentowana znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców), 

6) wykaz dorobku naukowego i zawodowego, 

7) program zamierzeń kandydata na stanowisku adiunkta,

8) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet   

Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy, 

9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.) – załącznik nr 1.

Komplet dokumentów należy przesłać  pocztą na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Kancelaria pok. 32

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49 

Termin składania dokumentów upływa 27.05.2021 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.06.2021r.

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone /wpisać odpowiednio/.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:
  1. pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. telefonicznie: 091 449 4924,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) -  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Załącznik:  icon ZAŁĄCZNIK nr 1 [117.4K]