Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Finansowanie projektów badawczych

1. Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych. Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria)
napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2015−2018 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2017/2018 lub roku ubiegłym (2016/2017). Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie problematyki
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród studentów i kadry akademickiej, zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Prace należy przesłać do 30 września 2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.abw.gov.pl/pl/konkurs/1313,Edycja-VII-20162017.html


2. NAWA – konkurs na wymianę naukowców. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany
osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

3. Konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR na B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), skierowany do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Wnioski można składać od 16 maja do 16 lipca 2018 r.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/


4. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - do 12 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.granty-na-badania.com/2018/04/akcje-marii-skodowskiej-curie.html

Od 17 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w trybie ciągłym NCN prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 2.

W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczego zadania badawczego. 

Zgłaszane projekty mogą być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2 

Od 15 marca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 15 i Preludium 15, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. 

Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl

OPUS 15 - to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 15 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 300 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Opus 15 na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/ konkursy/opus15

PRELUDIUM 15 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

 • 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 15 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.

W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Preludium 15 na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/ konkursy/preludium15

Od 22 marca 2018 r. do 22 listopada 2018 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje dla MŚP. Działanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. W ramach programu wartość składanego projektu może wynosić od 60 000 zł do 400 000 zł. Budżet konkursu wynosi 70 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-etap-i-uslugowy-2018-r

5 lutego 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze.

Data zamknięcia naboru: 28.05.2018 r.

Temat konkursu: Small Solutions for Ageing Well

Zakres konkursu:

The aim of this international call for proposals is to support innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects developing ICT-based solutions by targeting any application area(s) within the AAL domain; the call text provides with further information on the relevant AAL taxonomy and the specified target markets. For the first time, the call allows for more flexibility regarding the scope, size and duration of the submitted projects by including a new type of instrument, namely the "small collaborative project"

Szczegóły na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/aal/aktualnosci/art,5967,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2018-call-programu-aal.html