Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA - ROK AKADEMICKI 2023/2024 – semestr zimowy

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. ankietę osobową - formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) – oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej oraz kserokopię suplementu lub wypisu z przebiegu studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów,
  3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku, gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
  4. jedną fotografię (aktualna, kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy umieścić w IRK,
  5. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),
  6. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

Komplet dokumentów można dostarczyć:

- osobiście

                  Adres: Centrum Rekrutacji ZUT (Biblioteka Główna ZUT - wejście od parkingu), ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin,

- pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem

                 Adres korespondencyjny: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA

Ważna informacja!

Ankieta osobowa oraz oświadczenie o gotowości podjęcia studiów dostępne będą do wydruku w IRK po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
od 22 sierpnia 2023 r. 
(od godziny 12:00).

W przypadku wysłania dokumentówkserokopia dyplomu ukończenia studiów powinna być uwierzytelniona notarialnie.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we właściwym terminie będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.