Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA - ROK AKADEMICKI 2023/2024 – semestr zimowy

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. ankieta osobowa wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej, oraz kserokopię suplementu lub wypisu z  przebiegu studiów lub zaświadczenie  o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wynik ukończenia studiów,
  3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
  4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia, (badania lekarskie nie są wymagane na kierunkach: architektura, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia),
  5.  jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez IRK,
  6. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),
  7. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

 

Uwaga!

Ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,
dostępne będą do wydruku w IRK po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
w przypadku studiów:

  • stacjonarnych II stopnia  od 22 sierpnia,
  • niestacjonarnych II stopnia od 22 sierpnia