Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności dla kandydata

Postępowanie rekrutacyjne oraz przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek Informatyka w ramach II tury rekrutacji prowadzone będzie od 01 września 2022 r

Dokumenty przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

Komplet obejmuje dokumenty:

 1. ankieta osobowa,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopia suplementu lub wypisu z przebiegu studiów (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów (w przypadku, gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie),
 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 5. jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,
 6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów.

Dokumenty można dostarczyć: 

 1. osobiście, 
 2. za pośrednictwem osób trzecich, 
 3. pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym, na adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione notarialnie, 
 4. kurierem (adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Zaloguj się na swoje konto w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji

zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” kolumna „Status kwalifikacji”

 • opis (format: pdf, rozmiar: 148 KB)

W kolumnie status kwalifikacji po wejściu na wyniki, możesz sprawdzić na której pozycji znajdujesz się na liście zakwalifikowanych.

Uwaga!
Kandydat ze statusem „Zakwalifikowany” zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów
 w terminie od 13 do 22 lipca br.

Komplet dokumentów można dostarczyć:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich,
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym,
  adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie do 22 lipca br. będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.

Wydział Informatyki ZUT

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin

 

STUDIA STACJONARNE
tel.: 91 449 55 18, 91 449 56 62

parter przy wejściu w budynku WI 1
od 13.07 do 22.07.2022 r. w godz. 09:00-14:00

pokój nr 124 lub 12
od 23.07 do 04.08.2022 r. w godz. 09:00-13:00
nieczynne w okresie 08-26.08.2022

pokój nr 124 lub 12
od 29.08 do 30.09.2022 r. w godz.10:00-13:00

 

STUDIA NIESTACJONARNE
tel.: 91 449 55 03, 91 449 56 71

pokój nr 126
od 23.08.2022 do 30.09.2022 r. w godz. 10:00-13:00
(od poniedziałku do piątku)

 

Rekrutacja krok po kroku

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest zarejestrowanie i zapisanie się kandydata w Internetowym Rejestrze Kandydatów IRK

Internetowy Rejestr Kandydatów ZUT dostępny jest pod adresem: https://irk.zut.edu.pl/

Terminy rejestracji w IRK (dotyczy kierunków prowadzonych w języku polskim)

Podstawą przyjęcia na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) są pisemne wyniki egzaminu maturalnego (dodatkowo mogą być brane do kwalifikacji wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wyniki egzaminów maturalnych przeliczane są na liczbę punktów (LP) uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym według następującego wzoru:

LP
 = 0,45•A•W + 0,1•B•W + 0,1•C•W + 0,25•D•X+ 0,1•E

symbole wprowadzone we wzorze oznaczają liczbę punktów [%] uzyskanych przez kandydata z przedmiotów maturalnych oraz na egzaminie zawodowym:

– matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka – poziom podstawowy lub rozszerzony,

B – przedmiot dodatkowy – poziom podstawowy lub rozszerzony, (może to być ten sam przedmiot co A lub C lub D pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach podstawowym lub rozszerzonym),

C – język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony,

D – język obcy (nowożytny) – poziom podstawowy lub rozszerzony,

– średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie

Wartości współczynników wynoszą:

W = 1,0 – dla poziomu podstawowego oraz 1,5 – dla poziomu rozszerzonego

X = 1,0 – dla poziomu podstawowego; 1,5 – dla poziomu rozszerzonego oraz 1,7 – dla klasy dwujęzycznej

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów
(stacjonarnych i niestacjonarnych)
 (format:  pdf, rozmiar:  116 KB)

Kandydat wpisuje do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego (część pisemna), natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP).

Rekrutacja krok po kroku dla kandydatów na studia I stopnia

Kolejność zapisów nie decyduje o przyjęciu na studia, ale nie ma potrzeby czekać do ostatniej chwili, zwłaszcza że rejestracja zajmie Ci zaledwie kilka minut. START 16 MAJA !!!

Krok 1. Załóż indywidualne konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

  irk.zut.edu.pl (zgodnie z terminami rekrutacji)

Krok 2. Uzupełnij dane osobowe.

Krok 3. Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat).

 • jeśli jeszcze nie masz świadectwa dojrzałości zaznacz wszystkie przedmioty zdawane na maturze (część pisemna) oraz ich poziomy, po otrzymaniu świadectwa należy uzupełnić wyniki egzaminów;
 • jeśli masz świadectwo dojrzałości i jesteś jednocześnie laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu ogólnopolskiego zwalniającego z postępowania rekrutacyjnego, wybierasz jako dokument uprawniający do podjęcia studiów jednocześnie „nową maturę” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej”.

Krok 4. Wybierz kierunki studiów (maksymalnie trzy, szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego).

Krok 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną (opłata za przeprowadzenie rekrutacji wynosi: 150 zł -kandydaci zdający egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne na kierunkach: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia; 85 zł na pozostałe kierunki studiów.

Krok 6. Prześlij zdjęcie elektroniczne spełniające wymogi zdjęcia do dowodu osobistego. Zdjęcie elektroniczne będzie niezbędne na etapie drukowania ankiety kandydata.

Krok 7. Sprawdź wyniki rekrutacji (zgodnie z terminami rekrutacji). Jeśli na Twoim koncie w IRK pojawi się status zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zbierz komplet wymaganych dokumentów.

Krok 8. Dostarcz komplet wymaganych dokumentów w formie papierowej do właściwej komisji rekrutacyjnej zgodnie z terminami rekrutacji. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów

Krok 9. Po złożeniu dokumentów oraz ich weryfikacji przez komisję rekrutacyjną na Twoim koncie w IRK pojawi się status przyjęty.

Krok 10. Gratulacje! Witamy na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.