Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Informatyka jest wszechobecna w życiu ludzi, gospodarce, biznesie i administracji. Ta  wszechobecność musi przekładać się na zmiany w kształceniu kadr niezbędnych do projektowania, implementowania, wdrażania i integrowania systemów informatycznych. Co więcej musi nieuchronnie prowadzić do kształcenia uniwersalnego, ale z wyraźnymi elementami specjalizowania absolwentów kierunku Informatyka.

Idea kształcenia specjalnościowego legła u podstaw zaproponowanych zmian w kształceniu studentów na kierunku Informatyka. Zaproponowane zmiany mają na celu:

  • uzyskanie zgodności ze standardami kształcenia w zakresie informatyki opracowanymi przez Association for Computing Machinery (ACM) i IEEE Computer Society;
  • uporządkowanie siatek zajęć w taki sposób, aby wyeliminować powtarzanie treści, zmniejszyć liczbę przedmiotów, przy jednoczesnym zwiększeniu ich wymiaru godzinowego oraz uprościć siatki zajęć.

Kształcenie studentów odbywa się w ramach przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów kierunku informatyka (tzw. rdzeń) oraz przedmiotów specjalnościowych. Przedmioty wspólne są umieszczone w programach studiów na semestrach 1-7. Natomiast od semestru 5 studenci są kształceni w ramach trzech specjalności i zdefiniowanych dla każdej z tych specjalności bloków obieralnych. Studia na studiach niestacjonarnych są wydłużone o jeden semestr.

Rekrutacja 2018
Rekrutacja 2018

W roku akademickim 2018/2019 proponowane są trzy specjalności. W ramach każdej specjalności studenci mają możliwość profilowania swojej sylwetki:

  • Specjalność 1: Inżynieria Komputerowa (Computer Engineering)

Profil 1: Systemy wbudowane (Embedded Systems Development)

Profil 2: Sieci komputerowe (Computer Network)

  • Specjalność 2: Inżynieria Oprogramowania (Software Engineering)

Profil 1: Programowanie i wytwarzanie oprogramowania (Programming and Software Development)

Profil 2: Projektowanie i programowanie systemów równoległych, sieciowych i rozproszonych (Parallel, Networking and Distributed Systems Design and Programming)

  • Specjalność 3: Inżynieria Systemów Informacyjnych (Information Systems Engineering)

Profil 1: Systemy webowe (Programming and Web Systems Development)

Profil 2: Integrator systemów informatycznych (IT Systems Integrator)