Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Nabór wniosków o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe na rok akademicki 2023/2024

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim 2022/2023 zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2023/2024). 

Powyższych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2023) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Stypendium ministra przysługuje studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

UWAGA ! Stypendium nie przysługuje studentowi:

- posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

- w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

  • pierwszego stopnia - gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
  • drugiego stopnia - gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni.

Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego - nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student, po uprzednim założeniu wniosku przez koordynatora wydziałowego (pok. 106 WI1) w systemie OSF.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku, proszone są o pilne zgłoszenie niniejszego faktu mailowo na adres: stypendia@wi.zut.edu.pl

Moduł "wniosek o stypendium ministra dla studenta" będzie dostępny w systemie OSF od 1 października 2023 r. od godz. 8:00.

UWAGA: ostateczny termin wprowadzania wniosków do systemu OSF upływa dnia 19 października 2023 r.

Więcej informacji na stronie: zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna...

Przerwa w funkcjonowaniu Dziekanatu

W dniach 25-30.09.2023 r. Dziekanat będzie nieczynny ze względu na przeprowadzane rozliczenia roku akademickiego 2022/2023.

Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Anna Barcz będzie przyjmowała studentów w dniach 21-22.09.2023 r. (czwartek i piątek) w godz. 9:30 – 11:00.