Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Grant w konkursie OPUS 15 dla pracownika Wydziału Informatyki

Projekt "Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych" zgłoszony przez mgra inż. Wojciecha Sałabuna (obecnie doktora) z Katedry Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej otrzymał finansowanie w ramach konkursu OPUS 15.

Wniosek dra Sałabuna znalazł się w gronie 28 wniosków, spośród 139 złożonych w panelu, które otrzymały finansowanie w konkursie OPUS 15 Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest stworzenie nowej metody służącej do estymowania dokładności metod wielokryterialnego wspomagania decyzji MCDM. W ramach projektu zaprojektowana zostanie metoda testowania oparta na dwóch zbiorach modeli referencyjnych. Będą to modele rzeczywiste oraz modele teoretyczne. Na podstawie nowoczesnych symulacji komputerowych otrzymane wyniki zostaną poddane wnikliwej analizie statystycznej w celu wyciągnięcia wniosków. W ten sposób powstanie możliwość bardziej odpowiedzialnego doboru metod do konkretnych klas problemów decyzyjnych.

Komunikat Rektora ZUT w sprawie wolnych godzin dla studentów dnia 21.12.2018 r.

Komunikat nr 35 Rektora ZUT w sprawie wolnych godzin dla studentów dnia 21.12.2018 r.

Wyciąg z listy najlepszych absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie studiów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uprawnieni do ubiegania się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej (dotyczy absolwentów WI)

{pliki 2018/studenci/3}