Procedura wewnętrzna składania wniosków do działu Nauki w ramach projektów finansowanych przez MNiSW

wg Zarządzenia nr 3 Rektora ZUT z 15.01.2015 r.

 

 Przygotowanie wniosku projektowego

 1. Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją konkursową
 2. Merytoryczne opracowanie wniosku
 3. Przygotowanie kalkulacji harmonogramu zadań i kosztów projektu w projekcie w porozumieniu z Działem Nauki
 4. Ustalenie formy zatrudnienia osób do realizacji projektu we współpracy z Działem Nauki
 5. Skompletowanie wymaganych załączników do wniosku o finansowanie projektu
 6. Złożenie przez kierownika gotowego wniosku projektu wraz z załącznikami do Działu Nauki. Ostateczny termin przekazania wniosku do sprawdzenia przez Dział Nauki to 2 tygodnie przed planowanym terminem złożenia wniosku do instytucji finansującej projekt
 7. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu wniosku wraz z załącznikami przez Dział Nauki wniosek podpisuje Kierownik projektu oraz Dziekan w liczbie egzemplarzy ustalonej z działem Nauki.
 8. Przekazanie podpisanego wniosku wraz z załącznikami do Działu Nauki w celu uzyskania podpisów władz Uczelni
 9. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych podpisów, wysłanie wniosku w formie i w terminie zgodnym z regulaminem konkursu.

Uzyskanie pozytywnej decyzji w sprawie finansowania projektu:

 1. Przekazanie do Działu Nauki kopii decyzji o akceptacji
 2. Przygotowanie umowy z instytucją finansującą projekt w porozumieniu z Działem Nauki
 3. Podpisanie umowy przez Kierownika projektu, Dziekana Wydziału (egz. ZUT) oraz Władze uczelni
 4. Przesłanie umowy w terminie wskazanym w przepisach lub decyzji
 5. Złożenie w Dziale Nauki pisma dotyczącego założenia rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu (jeśli jest taki wymóg)
 6. Realizacja zadań zgodna z umową, harmonogramem, Prawem zamówień publicznych itp.

Przygotowanie dokumentów do jednostki finansującej:

 1. Po przygotowaniu raportu rocznego, końcowego, wniosku o płatność lub FV należy dokumenty przekazać do Działu Nauki
 2. Sprawdzone i zaakceptowane przez Dział Nauki dokumenty podpisuje Kierownik projektu, Dziekan i władze uczelni
 3. Kierownik wysyła dokumenty w terminie wskazanym w przepisach lub umowie.

W przypadku raportów, ostateczny termin oddania raportu do sprawdzenia do Działu Nauki to 2 tygodnie przed ostatecznym terminem złożenia raportu do instytucji finansującej projekt.